NHA TRANG

NHA TRANG

추가 정보 문의 : 0989169175, tung@camia.vn

코드 : NT005

위치 : Tran Phu, Nha Trang

기능 : 고급 호텔 및 리조트

규모 : 65ha

상태 : 토지 개발 프로젝트

코드 : NT001

위치 : Bai Dai, Nha Trang

기능 : 5 성급 호텔 & 리조트

규모 : 12.8ha의 토지

상태 : 토지 개발 프로젝트

코드 : NT002

위치 : Ke Ga Peninsula

기능 : 5 성급 호텔 & 리조트

규모 : 6.8ha의 토지

상태 : 토지 개발 프로젝트

코드 : NT003

위치 : Binh Lap, Cam Ranh

기능 : 5 성급 호텔 & 리조트

규모 : 육지 6ha

상태 : 토지 개발 프로젝트

코드 : NT004

위치 : Pham Van Dong, Nha Trang

기능 : 호텔

규모 : 1,251m2

상태 : 토지 개발 프로젝트