Nha Trang

Nha Trang

联系方式:0989169175,tung@camia.vn

代码:NT005

地点:Tran Phu,Nha Trang

功能:豪华酒店和度假村

规模:65ha

现状:土地开发项目

代码:NT001

地点:Bai Dai, Nha Trang

功能:五星级酒店和度假村

规模:12.8ha的土地

现状:土地开发项目

代码:NT002

位置:Ke Ga Peninsula

功能:五星级酒店和度假村

规模:6.8公顷的土地

现状:土地开发项目

代码:NT003

地点:Binh Lap, Cam Ranh

功能:五星级酒店和度假村

规模:6ha的土地

现状:土地开发项目

代码:NT004

地点:Pham Van Dong, Nha Trang

功能:酒店

规模:1,251平方米

现状:土地开发项目